Határokat átívelő hálaadás a megújult oklándi templomért

Ha sok év múlva elregélhetné az oklándi unitárius templomban elhelyezett 1848-as toborzózászló a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának helyi, ám lelki, fizikai és történelmi határokat átívelő ünneplését, olyan mélységű, az istenháza megújulásáért való kiállásról szólna, amit megőriz az emlékezet.

Ha sok év múlva elregélhetné az oklándi unitárius templomban elhelyezett 1848-as toborzózászló a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának helyi, ám lelki, fizikai és történelmi határokat átívelő ünneplését, olyan mélységű, az istenháza megújulásáért való kiállásról szólna, amit megőriz az emlékezet.

Két és fél évvel ezelőtti, sorsfordító műtétje előtt Kelemen Levente oklándi unitárius lelkészt megkérdezte az orvosa: milyen céljai vannak? Válaszai: szeretné a gyermekeit felnevelni és a templomjavítást befejezni. Gyógyulni akarása mellett szükséges volt egy jó orvoscsapat, és Isten. A templom megújulásához kellett, hogy a helyi közösség akarja a megvalósítást, szükséges volt egy jó kivitelező csapat és végig jelen volt Isten – akkor is, amikor pénz, nagyon sok pénz kellett. Nem csoda, ha a hálaadó istentiszteleten egybeért a meghatódás, az örömkönnyekkel, a taps és a köszönő, ünnepszentelő zsoltárének.

Kövér László házelnök és Kelemen Levente unitárius lelkész
Kövér László házelnök és Kelemen Levente unitárius lelkész

A gyülekezet hazavárta mindazokat, akiket ebben a különleges kvalitású műemléktemplomban kereszteltek és azokat is, akik életre szóló útravalót kaptak ott, köztük a Tiszteletbeli Székely mozgalom jeleseit. Az unitárius lelkészi közösség jelenléte, a templomért felelősséget vállalók, munkálkodók népes tábora, az egyházi és civil elöljárók, a huszárcsapatok díszes kiállása fokozta az ünnepélyességet.


Nyitányként Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a huszárok az országzászlót. Október 6-a lévén, Tóth János operaékes és Béla Albert szavalata magasabbra emelte a tekinteteket: „a szent magyar hazára”, amelynek rendületlenül „légy híve, oh magyar”. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke imában kérte Istent, hogy amint a templomot megújította, úgy újítsa meg az Ő gyermekeit is, hogy anyanyelvünk tisztán csengő szavával fejezhessük ki hovatartozásunkat, és Isten jóságának megtestesítői legyünk a világban. Noha sokszor akartak szétforgácsolni bennünket, van erőnk földet, örökséget, hitet védeni, és dolgozni Isten világáért – fogalmazott a püspök. Szószéki beszédének alapgondolata a Nehémiástól való buzdítás volt: „Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek”. A templomfalakon a csendben megszólaló múlt beszélni kezd, az ünnep erőt adó forrássá válik, hogy a darabjaira hullt kereszténységet össze tudjuk rakni. Lépjünk ki felelősséggel a »küzdőtérre« és sugározzunk hitet, reményt, és azt, hogy jó magyar keresztényekként akarunk élni – egymást lélekben gazdagítva.

Kelemen Levente unitárius lelkész beszámol a templom megújításáról
Kelemen Levente unitárius lelkész beszámol a templom megújításáról

Az istenháza megújulása mellett az felújított orgonáért és áldást mondott a püspök, kívánva: a közös éneklést ne hagyjuk veszni! Az éneket kísérő templomi hangszer megáldását követően Lászlóffy Árpád orgonaművész négy mű megszólaltatásával mutatta be a harmóniát zengő hangszerkirálynőt. Templom és lelkipásztora Kelemen Levente 1992 decemberétől szolgál a helyi közösségben. Személyes hangvételű visszaemlékezésében az EDDA dalát is idézte: „Álmodtam egy világot magamnak/ itt állok a kapui előtt…” A tenni akarás mellett, a kevesebb mint négyszáz fős gyülekezetnek külső segítségre is szüksége volt. A Gondviselés különböző csatornákon érkezett: az uniós pályázathoz szükséges tervekhez Kövér László házelnök és felesége látogatását követően nyílt lehetőség, a pályázat elkészíttetéséhez a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) segítette hozzá a gyülekezetet.


A sikerre vitt pályázat szintén a templom ügye iránt elkötelezett munkacsoport érdeme. Aztán a licit kiírásakor azért imádkoztak, hogy „itthoni, magunkfajta cég nyerje el a pályázatot” – sorolta a lelkész. A fal alól kibukkanó freskók, írások és a középkori torony feltárt maradványai újabb kihívást jelentettek, hasonlóképpen a padozathoz megfelelő téglák előállítása is. Mindehhez kellő időben megjött a szakmai és anyagi segítség. A Tiszteletbeli Székelyek vállalták az orgona felújítását, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a magyar kormány a külső kerítés javítását tette lehetővé. A helyi közösség tagjai a két év fél év alatt több mint hatszáz napnyi közmunkával járultak hozzá a templomjavításhoz. A lelkész meghatódva mondott köszönetet családjának és szüleinek, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Hosszú tapssal, felállva fejezték ki érzéseiket a templomot zsúfolásig megtöltő ünneplők.

Berecz András bukovinai „éneket mondott”, Tóth János „a hét folyónak hét vizéről” énekelt. Konrád Árpádné Kelemen Tünde az 1932–58 között Oklándon szolgált néhai lelkész lánya, a mai lelkész nagynénje verssel hálálta meg a falu népének az ott töltött éveket. Köszöntőbeszédet mondott Szász Jenő, az NSKI elnöke, kiemelve, hogy mindaz, amit eme templomba fektettek, megtizenötszöröződött. Borboly Csaba, Hargita megye Tanácsának elnöke hiszi, hogy a Kárpát-medencei figyelemre, az Anyaország segítségére és hogy sok jó baráttal tudunk előhozakodni, arra az oklándi templom a példa.

A Magyar Országgyűlés elnöke a templomban őrzött toborzózászló alatt, az aradi tizenhármak mártíriumára emlékezve kiemelte: a történelem itt él a szívünkben, és tárgyi emlékeinkben. Legyőzetve is győztes forradalmunk erőt adott, és irányt szabott a 20. század magyarjainak: 1956-ban, amikor szembeszegültek az idegen zsarnoksággal; erőt adott 1990-ben, amikor kimentettük hazánkat a kommunizmus összeomló romjai alól. Erőt adott a 21. század magyarjainak is, amikor 2010-ben országunkban lezártuk a posztkommunizmus korszakát, és megnyitottuk a korábban oly sokáig megtiport haza és megalázott nemzet felemelkedésének új korszakát. Emlékeztetett a mára: amikor főt hajtunk múltbéli hőseink életáldozata előtt, ünnepeljük a jelenkoriak munkaáldozatát, amellyel megújították Oklándon a szent hajlékot. Kiemelte, hogy a templom falainak megújulásával egyidőben, „megújult a templom népének önbizalma és életereje is”. A köszöntőbeszéd végén egy történettel is nyomatékosította az elvégzett munka székely lelkiismeretességét.

„A demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét” Köszönetet mondott az erdélyi unitáriusoknak azért, amit az európai demokráciáért tettek, jelesül, hogy a vallásszabadság eszmei alapja az európai demokráciának. Robert Schumant idézte, aki szerint az európai demokrácia a kereszténységnek köszönheti létét. A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Egy keresztényellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, ami vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed – szólt az idézet. Európa a jövőben elveszítheti önmagát az erdélyi unitarizmus által megfogalmazott alapeszme, az „értelmes hit és hívő értelem” nélkül – foglalta össze Kövér László.

Csak a hívő értelem és az értelmes hit segítheti a jövőben Európát, hogy megőrizze önmagát olyannak, amilyennek szeretjük, hogy az európai emberek megőrizzék önmaguk világát otthonuknak. Végül felhívta a figyelmet bethlenszetmiklósi nemzettársainkra, akik templomának tornya négy napja leégett. Kívánva, az erdélyi ember még ezer esztendeig lehessen otthon szülőföldjén. Az oklándi ünnepi falutalálkozó köszönetmondással, szeretetvendégséggel és kulturális programmal zárult.

Forrás: Székelyhon, fotók: Erdély Bálint Előd

A Pesti Srácok beszámolója